fbpx

Privacybeleid

Privacybeleid van Nederlandse Zonnepanelen Unie

Bij Nederlandse Zonnepanelen Unie hechten we veel waarde aan jouw privacy. We verwerken alleen gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening te verbeteren, en we gaan zorgvuldig om met de informatie die we verzamelen over jou en jouw gebruik van onze diensten. We zullen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de diensten die daarop worden aangeboden. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 29/05/2020. Bij het publiceren van een nieuwe versie vervallen alle voorgaande versies. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarvoor we deze gegevens gebruiken, met wie we ze eventueel delen en onder welke voorwaarden. We leggen ook uit hoe we jouw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het einde van dit document.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen hoe wij jouw gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en wie toegang heeft tot de gegevens.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer en de verzending van nieuwsbrieven voor ons afhandelt. Bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke geautomatiseerd verzonden e-mail van onze website vind je een ‘uitschrijven’-link. Als je hierop klikt, ontvang je geen e-mails meer van onze website. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp veilig opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën om te analyseren of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verbeteren van de dienstverlening en om informatie te delen met derden in dat kader.

Office365

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken we gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je ons verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (zoals jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting verplicht zijn om jouw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek door overheidsinstanties. In een dergelijk geval zullen wij ons binnen de mogelijkheden van de wet verzetten tegen het delen van jouw gegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als je dit aangeeft, zullen wij dit ook beschouwen als een verzoek om jouw gegevens te wissen. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen met jouw (persoons)gegevens bewaren. Deze gegevens zullen wij dus bewaren zolang de toepasselijke termijn loopt. Onze medewerkers hebben geen toegang meer tot jouw klantprofiel en de documenten die wij op basis van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op basis van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. Om misbruik te voorkomen, sturen wij afschriften en kopieën van jouw gegevens alleen naar jouw bij ons bekende e-mailadres. Als je de gegevens op een ander e-mailadres wilt ontvangen of bijvoorbeeld per post, zullen wij jou vragen om je te legitimeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een verzoek om vergeten te worden, registreren we geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in een machineleesbaar gegevensformaat dat wij hanteren binnen onze systemen. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon in te zien. Je kunt een verzoek hiervoor indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je een kopie van alle gegevens die wij over jou hebben, inclusief een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon te laten corrigeren. Je kunt een verzoek hiervoor indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon te beperken. Je kunt een verzoek hiervoor indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat je de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek hiervoor indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of die in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Het is waarschijnlijk dat wij in een dergelijk geval onze dienstverlening niet langer kunnen voortzetten, omdat een veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

In bepaalde gevallen heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nederlandse Zonnepanelen Unie. Als je bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van jouw gegevens direct stopzetten in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Als jouw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij verwerken aan jou verstrekken en daarna de verwerking permanent stopzetten. Je hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken jouw gegevens niet op een manier die dit recht van toepassing maakt. Als je van mening bent dat dit wel het geval is, kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om het surfgedrag van bezoekers te volgen en rapportages te ontvangen over hoe zij de website gebruiken. Google kan deze informatie samen met andere datasets interpreteren en jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen

Als softwareoplossingen van derden cookies gebruiken, vermelden we dit in dit privacybeleid.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van het privacybeleid is altijd te vinden op onze website. Als wijzigingen in ons privacybeleid gevolgen hebben voor de verwerking van reeds verzamelde gegevens, zullen wij jou hier per e-mail van op de hoogte stellen.

 

 

Contactgegevens

Nederlandse Zonnepanelen Unie B.V.
4811CA, Breda Nederland
T (085) 130 58 60 E info@nzu.nl 

SAMEN MET DE UNIE NAAR EEN BETER MILIEU?

SAMEN MET DE UNIE NAAR EEN BETER MILIEU?

Vraag vrijblijvend en kosteloos een adviesgesprek aan.